Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. X. NO. 3. OCTOBER L D' 1906. 50 cents a year. Published Monthly, at St. Michaels, Fort Totten, P. 0., N. Dakota. 

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER AT THE POST-OFFICE AT PORT TOTTEN, N. DAK. OWANCAYA WOTANIN. : F0RT TOTTEN, X. D.— Ovate I . New York Oct. 4.— Margaret Eu- 

kin de ornaka kin tanvan wawicag- . ber wieincana oistina, wanivetu sa- 

yapi; agiiyapisu, wayahota, sdasu qa | kowin. wanivetu yanini ton we sni. 

ROSEBUD AGENCY, S.D.ekta na -kun bdo koya. Ecana mazacanku j Unkan peiinuta wicasta wayubika 

St. Francis Mission, sinasapa waya- T>aKota ma'Koce kin opta yustanpi , wan ista kin kahdaya ua asniya. he 

wa tiui okiyapi kta on, Dakota kin ^ la " Wana mazacanku kin yustan cen ake wanyaka okini. Wicincan- 

ongewakila wowapi kin, wowapi vu- kinicapi; mazacanku kin St. Mich- na wanwanyake cm on nina iyokipi. 

tanpi cinpi sni. Mazaska kpatnnipi ael ' s "P 1 waka " qa wicahapi mako- 

kin ongena yunapi kte sni kokipapi ce 1<ia aouomm ijaya. Miniwakan 

neon. Tka dehantu Kin wana icihna- bde kin °P ta mazacanku ivaya. 

yanpi Kin sdonkiyapi. Owasin ina- ' ^ankagonpapi nom bde opta kagapi; 

zas'ka kpamnipi Kin tanvan yunapi. onma hansKeya, onrna ee ptecena. 

St. Michael's can wehha ecana ohna E.0me, — Tunkasinayapi kiciza wata 
Maples en ipi. Akicita wikcemna 
zaptan dehan Rome ekta SinasaDa 
Itancan (Pope) kin wanyag ipi. 
Akicita kin iyohinna Sinasapa Itan- 
can nape km iuutakapi. Sinasapa 
Itancan kin hehan hewicakiva woce- 
kiye ohna sutaya on wicasi, qa itan- 
can tawapi tanvan anagoptan wicasi; 
wicoie wasteste ewicakiya, owasin 
hehan wicayuwakan. Hehan akicita 
kin owasin hotanka on akisaoi. Aki- 
cita kin owasin ite iwicacupi. John Brockett, Conn, en woiuwi- 
casta, hekta anpetuwakan wiyotan- 
han wota, icunhan wicasta tokeca 
wan tin iyaya qa hey a: 
'Tyemayakiya huwo?'' 

Mr. Brockett tanvan wanyaka un- 
kan hekta he wicasta kin htani 
yuha tka, iyekiya. De wicasta kin 
htakini kin hehan mazaska opawinge 
nom makinu; waniyetu wikcemna 
nompa kin heehan, unkan wicasta 
kin de icicawin dena kajuju kta hdi. 
De kajuju kta on nina litani qa iyo- 
tiyekiye mazaska kin kamna, keva, hernani kin ho naouhonpi Kta. CUBA ekta nina wotehika ota. 
Ovate kin etanhan ota wicastayatani 
kin wahtedapi sni, kicizapi qa wica- 
sta ota kicikteui. Hecen United 
States Tunkasinayaoi kin taakicita, 
wata peta tanka koya ekta yewicava 
qa ayustan wicasi, qa wookiye kag- 
wicasi. Tunkansina taakicita hena 
Cuba makoce kin hen unni kta to- 
hanyan wookiye kagapi sni hehan van. 

Lancingburgh, N. Y. Oct 4. — He- 
rnani akicita ojuna dus u hemani 
iyopta sni wan kici iciboto. Wicasta 
zaptan wicakte qa 20 oyazan wicaya. 

Duluth, Minn., Oct. 4. — Wicasta 
wan, Frank Muller eciyaoi, winni 
wicasta wan kte. Wihni wicasta 
kin he taninca kecin qa kute. He- 
cen te kta. Hong Kong, Oct. 4. — Wata peta 
tanka wan, Charter House eciyani, 
napopa, Hong Kong ikiyena. Itan- Ohippewa Falls. Wis. Oct. 4.— 
Elmer Hill, Auolonia etanhan, wi- 
hni i tihdabuna kute i. Tihdabuna 
kute unkan oteni kin en mato wan, 
wanyake sni, o. Mato kin ocinsica 
otehi etanhan Elmer. Hill kuwa 
aniyu; tka wicasta ohiya, mato kin 
kteui. dehan wana kajuju kin on nina i can qa wicasta wikcemna sakoe mini 
iyokipi keya. tani. Mobile, Alabama, miniwanca ica- 
hda o ton we tanka wan, tate tanka 
wan hiyu, qa tipi 5000 ketk opa- 
winge zaptan kahboka, wicasta ona- 
wiiige tonaken wicakte, aa nina ota 
is kionni wicaya. Hernani iyopta 
okihi sin; wata ota inangya. Mobile 
btonwe. tanKa ataya qa makoce 
oksan mini. CHEYENNE AGENCY, S. D. 
Oct. 3, 1906. 

Ornaka de icunhan dena wakanki- 
ciyuzaoi. 

Mr. Leon Poitras Josephine Brown 
kici. 

George Comeau, Elizabeth Wag- 
ner kici. 

James Charging Eagle, Mrs. Looks- 
for horses kici. 

George Short-Bull, Edith Knife kici. 
Frank acts the Bear, Nellie New 
Black Bear kici. 

Jerry Thompson, Josie Laundrie kici. IW DE WANYAKA PO! 

W aiia ••Evannaba"'' yakajujnui kta 
iyehanm. Wicasta ota wowani icu- 
pi, tka kajujupi sni. is kajujuui kta 
akiKtonjapi. Hecen dehan yeksuvapi 
kta. Omuiciye tanka Pine Ridu-e en, 
qa nakun Fort Totten en, -Sinasapa 
raeyanpaha" cajeyatani, ua . wotanin > 
wowaoi opeton rnsiui. wana ■ econ.no! WAKANKICI YUZ API. Fort Totten, N. Dak. — Oct. 7, Jo- 
sepn Gray Wind qa Lily Yuwakan- 
win. (Lily Mibebeya ) WICATA. Fort, Totten, N. Dak. Sept. 22, 

Joseph, waniyetu 15, John Sanica qa 
Makatona cinhintkuni. 

Sept. 27, Aloysius, wi 6, IHcina 
qa Lucy Keya cinhintkupi. WOMNAYE TANKA KIN. 
Fort Totten, N. Dak. 

St. Michael's etanhan $25.00 

St. Jerome's etanhan 80.00 

Denakeca $105.00 

wana mazaska tipi en ewahnaka. 

Hehan Ignatius Court 1.00 

Tunkawanyagmani 1.00 

Hecen Fort Totten etanhan $107.00 

Father Jerome, O. S. B. 

Mazaska Awanyaka Wanjidan. 

Tohan kinhan is onmapi kin 
hena mazaska uyapi kta he? 
Fort Totten etanhan wana ota 
eunhnakapi. tf*^ SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA, OCTOBER 15, 1906. SlNASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. 

REV. JEROME HUNT. O. S. B. 

PUBLISHER. and PROPRIETOR. 

Port Tottek. -:- North Dakota. With the Approbation and 
Blessincr of Rt. Rev. John Shanlev 
D. D. Bishop of Fargo, N. Dakota. OCTOBER 15, 1906. TIPI HUHNAGA. 

Fort Totten, Sept. 10, hinhanna 
hcin wihiyayena topa hehan Father 
Jerome oti kin ide; hecen hayake 
tawa aa wowaoi wasteste ota kihu- 
hnaga. FORT TOTTEN, N. DAK. 

Sinasapa (Father Jerome) okiyapi 
hekta dena wahdusna: 

Bernard Two-hearts $1.00 

Mrs. Juiia Adams .50 

Frank Demarce 1 .25 

Celina Demarce 3.00 VEBLEN, S. D. SEPT. 30, 1906. 

Mitakoda; — 

Sisseton ovanke den ima- 
hen sinasapa okodakiciye wanke cin 
de etanhan wicahinca wanji ta. Mi- 
takuyepi, wicahca wanji nakaha te 
cin de wicota hoa e sdonyayapi na- 
ceca ibdukcan. Hunkawanjionyan- 
pi Michael Paul Wahnaskiyan he 
nakaha September 22 en ta. 

Onkan ito, wicahca kin de wicasta 
otoiyohi yeksuyapi waste. Onkis He- 
ipa de sinasapa okodakiciye en ima- 
hen wicahca kin de nina waste heca 
qa wacinyepica onKicionoi qon wana 
ehneunyapi. Tokiya iyaye kin de 
on etanhan oKodakiciye onyakonpi 
kin ataya wicakehan wicocante sioa 
wan onhiyahdepi. Ho esjin hehan 
tuwe ce e ti iyaza wicohan waste qa 
wicowahbana kte cin eyapaha onKi- 
cionpi kta huwo? Mitakuyepi, a wi- 
cakehan wicahca kin de omaniya on 
kin en kosKa wanji qa is wiKoske 
wanji akipa ecan tokaheya taku tona 
sice qa wokokipe qa hena tohanyan 
wicasta en e yusice qa ihangye cin 
hena okiyacr iyeye qa kokipe si 
ecee. Qa okodakiciye en itoKeya 
tohanyan taku waste owotanna sdon- 
ve cin hehanyan on wahokonwicaki- 
va on ecee. Onkan dehan mis awi- 
cakehan wicahca kin de toie kin 
owasinna nina weksuya wauri; ate- 
wave cin he iyecece seca wacin bdu- 
za. Tohantuka esta tukte en wan- 
bdake cin he en ohinni taku waste 
ecamon cin hena iwahokonmakive sa. Ho onkan de on etanhan mis awica- 
kehan wicahca kin de tohinni awe- 
ktonje sni waon, qa hehan is iye kin 
awicakehan Wakantanka wicada on 
qa wacin vehca on, qa he ohna ta e 
hecen wicaondapi. Wicahca waste 
ta nakas eya he te kin on oiyokisice 
esta he ayapi kin en oiyokioi seece- 
ce; wicasta nina ota wanyag ai qa 
wakiciksuyapi on etanhan ehake oki- 
yapi cinpi kin neon etanhan yuoni- 
hanyan wicahapi makoce kin eKta 
ayapi qa ehnakapi. 

Ho mitakuyepi, eya wicahca na- 
kaha te cin wocekiye on yeksuyapi 
waste qa oyakiyapi iyececa. 

N. J. De Marias. ST. FRANCIS MISSION, 

ROSEBUD AGENCY, S. DAK. 
Oct. 10, 1906. 
Eyanpaha kin: — 

Taku wanji epa wa- 
cinyelo. Wakankiciyuzapi eciya- 
tanhan ovanke unqonpi kin le el, 
wakankiciyuzapi kin tanyan ye sni 
kin le hecel awableze; tuwa kiciyu- 
zapi na okiciyusicapi can wancak wa- 
innaye wicasipi he owakpamni etan 
wicohan kin hinape. OwaKpamni el 
wasicun tona unpi Kin hena wocekiye 
opapi ehantans wicohan waste untca- 
yapi uncinpi kin iyopte kta tka, wa- 
sicun tona wocekiye opa sni Kin 
awanunyakapi; neon sari pa waonun- 
spepi oKinipi sni; "neon etan wocekiye 
unyusicapi. Ho hehanyan epa wa- 
cin yelo. 

Inuoa: Wocekiye onkopapi kin 
hayapi iyecel unyuhapi kte sni. To- 
hanl woceKiye okawita ihan canna 
el ecela wocekiye unkawacinpi, na 
tohani abeya klaoi can, wocekiye el 
ewauncinui sni, oninni elewauncinpi 
hantans unKitawacinpi kin wasakin 
kta. St. Joseph ha St Mary yaunpi 
kin anuetu wakan ivoni Mass wosna- 
ui watcan el ahopeya yapo; na ohiniji 
wowahtani oklaKaoo; necel niwasa- 
Kapi kta, na wicasa wakan tehan el 
nihipi sni esas, WakantanKa wacin- 
yapo. Incin hecel Jesus onkokiya- 
kapi: "Atewaye kin micaje on taku 
yaKilani nicuoi kta," na heon etan 
wocekiye wanji onsueunKiyaui iye 
hca ceyakiyapi kin Ate unyanpi ma- 
hpiya ekta nanke cin, Itancan ta wo- 
ceKiye kin he waka. Ho he woceki- 
ye he eye unsipi kin heon yuonihan- 
yan he ehapi waste ka; incin Wa- 
Kantaiika wicauniaui neon. 

lyamni: Wicasawakan nitawapi 
taku econ uisipi km ecehci econ wa- 
cin no. Oyakahnigaoi sni esas tokesa 
iye hena slolyapi ca toseia ehaKela 
ayablezani Kte; cetunwicakiasni ecel 
econno. Incin hena owewakankinpi hecapi sni, na wicaknaye sa hecapi 
sni. Wanikiya unkitawapi hena ye- 
wicasi: "Miye iyecel yapo!" ewica- 
kiya: "Taku wowicake ece ociciya- 
kapi." Hececa sni yunkans ociciya- 
kapi kte sni, tka Wanikiya unkita- 
wapi hecel owicakiyaka. Ho hecel 
on etanhan taku eyapi hena wicake 
wicalaoo. Hececa kin canku 
okna tanyan aniyanpi kta na wiconi 
aniipi kta. Ho hecetu welo. 

Itopa: Yatke Sni Omniciye kin 
wicohan tawa tokel yin kta hecin 
Eyanpaha el wanblakin kta ohinni 
wacin, tka nahanhcin wanblake sni. 

St. Francis Mission ohlate tona un- 
qonpi hecin wocekiye on unyeksu- 
yapi wacin. 

lho nitakuyepi, wanji onsike cin 
he miye, ovasin iyusKinyan nape ci- 
yuzape lo. 

Leo Hawk man. FORT TOTTEN, N, DAK. 

Oct. 14, 1906. 

Hekta July 6, St. Jerome's church 
Crow Hill en North Dakota Catholic 
Congress yuhapi qehan, Rt. Rev. 
Bishop Shanlev, taku wanji econ 
onsipi qa heehan wicota econ pi. 
Yatke sni okodakiciye onyuhapi kta 
cin. qa he wicasta tona qa winohca 
tona taDyan wiyukcanpi kin owico- 
han kin he icupi. Catholic wocekiye 
00a eceepi kta cin, unkan he iye 
awanonyakapi, hecen taku tona on- 
kiwastepi kta oa unisicapi kte kin 
hena sdonya heon smasapa wocekiye 
opapi kin ecee wicohan de icuoi cin. 
hecen catholic wocekiye ope kin 
owasin wicohan de icupi kinhan, to- 
kantanhan wauyakapi kinhan heyapi 
kte — Catholic wocekiye opapi kin 
wicohan waste wan econpi qayuhapi. 
eyapi kta, oncinpi iyecece; hecen 
catholic wanji yatke sni okodakiciye 
wan tukten ope qeyas tukten ospaye 
tawa kin witaya wihanoi kinhan hen 
owioape kta iyececa. 

Heon tokata anpetuwakan kinhan 
St. Michael's church en Yatke Sni 
okodakiciye omniciye kta qa oitan- 
can etanhan wicakagapi kta qa token 
owicohan kta iyecece kinhan hehan 
hena cajeyatapi kte. De wicohan 
North Dakota en eceena kte sni, ija 
South Dakota eciyatanhan Bishop 
Kin omniciye tanka kin en cajeyate 
ua econ wicasi. ona owicohan kin 
de icupi kinhan St. Paul Diocese 
Catholic Total Abstinence owicaon- 
papi kte. Hecen iki-ewicasta Catho- 
lic necaui kin owasin Bcon wacinpo. 
wasicuna kin iye woyatke Kin he ka- 
gipi ees neca opapi ve do. , 

Tuwe unkina heye kta: mawaste 
sni, wanbdake kinhan wacinmatanKa 
kte sni. Tuwena maka akan owo- 
tanna sni. aa watse sni, heon taku kin 
dena on onkihdaskapi kta e on econ 
onkiyapi kta cinpi, hecen tuwe taku 
waste wan wicaqu kinhan aKta sni 
pica sni. Tohnnyan nionyakonpi kte 
qa ecen untipi kte do; necen Itan- 
can unyanpi kin taku wan onkiwa- 
stepi kta e pazo Kinhan wihahaya 
onkicupi kte kin he wicohan onki- 
tawani. OKASMI STANDING ROCK, 
ST. EDWARD'S CHURCH. 

Mitakuyepi; — 

St. Mary omniciye wan 
onqonpi aon etan wikoskalaka wan, 
Josephine Oka, waniyetu 18, Sept. 
22, ta, Louis Oka na Josephine Cin- 
piwin cunwintkupi. 

Wayawaoti tanka el wayawa on 

onkan April wi hehan wayazan hin- 

kla, hehan atkuku ti ekta kle. Na 

1 
hetan wi sakpe onkan hunke ^ni 

hececa yesas wocekiye ijehan kiksu- 
ya na tipiwakan ekta mani ehunni 
na Yutapi wakan icu na cante waste 
kul iyunke. September 20, hehan 
lila hunke sni, na Wakantanka ki- 
ksuya na wocekiye kiksuya hpaye 
na Sept. 22 hanhepi qon mazaskan- 
skan 12 hehan cekiye, "God have 
mercy on me" ( Wakantanka unsi- 
mada ye," na tehan cekiya. Hehan 
atkuku na hunku nape wicayuza na 
iwicaputaka na tona el onqonpi qon 
iyuha. Wana hunke sni slolkiye na 
lecel eye. Wana ate matin kta ce 
tka tohani tanyan mayalustanpi na 
canwohnaka okna tasakya emayaon- 
papi kin hehanl iwastela yaceyapi 
wacin. Wakantanka ti ekta wakla 
ce; na iyuha cankpeskamakakia ina- 
jinpi tohanyan matasake sni kin he- 
hanyan miye wacewakiye kta ce, na 
cankaicicuva wan yuha na wacekiye 
hoaya na wana mazaskanskan nonoa 
iktuns ta. Wikoskalaka le tokel econ 
onsipi qon ecel ecohqonpi, na wicasa 
wakan hiyo iyayapi na eklepi wace- 
kiye na iklustan ca wakan woklakapi 
econpi na hihanna Mass wosnapi 
ecunhan iyuha Yutapiwakan icupi. 
Mass ohakab wikoskalaka kin hapi. 

Mitakuyepi, wiKoskalnka kin le 
wocekiye wastelake wacekiya hpavin 
ecel ta, heon ovasin wocekiye on ye- 
ksuyapi wacin ye. 

Inyancunkaskela el tokata omni- 
ciye tanka yuhapi kte cin el $10.00 
on owicakiya. 

Cantewaste nape ciyuzapi. 

Lucia Hawk Bear. ST. MICHAEL'S, FORT TOTTEN, 
Oct. 7, 1906. 

St- Joseph okodakiciye 

Tatankapa, itancan. John Ho- 
ciqa wiyokihe aya. John Lohnes, 
mazaska awanyaka. Joseph Matohi, 
wowapi kaga. TunKawakana q;S' 
Wasuicasnamani wayazanka awanya- 
kapi. Dan Paul qa Wanagiciqana, 
wicahapi makoce awanyakapi. 
Philip Lohnes, tiyopa awanyaka., 
Zitkanakoyake, Bible History 
vawa kta. SINASAPA WOOEKIYE TAEYANPAHA, OCTOBER 15, 1906. ST. MICHAEL'S, FT. TOTTEN. N. D. 

Oct. 6, 1906. 

S.T MARY OKODAKICIYE 

Louisa Court, Itancan. 
Mrs. Julia Adams, wivokihe aye. 
Mrs. Louisa Higheagle, mazaska awan- 
yaka. Ceiina Coming Cioud, wowapi 
kaga. Lumina Tunkasaieiyewin, wo- 
kagege awanyaka. Mazatopawin qa 
Louisa Sagye wayazanka awanyakapi. 
Sophie Winona, tiyopa awanyaka. 
Ceiina Coming Cioud, Odowan itancan. ST. MICHAEL'S, FORT TOTTEN. 

Oct. 7, Wakagege okodakiciye sina- 
sapa okiyapi, qa Father Jerome maza- 
ska dena qupi §518.55 Ikcewicasa Woowotanna 
Wan. 

Dakota wan ehanna wasicun wan 
candi kida. Unkan nape ojuna kada- 
ya sicanopiye tanhan ikikcu qa qupi. 
Ihanhanna unkan icicawin hi qa wa- 
sicun qon ode. 

''Candi kin ehna kaspapi nom sam 
okise wan on ce," eya. 

"Toka ecehna duhe sni," eyapi. 

Unkan, maku kin en ekpazo qa heya: 
"Den wicasta wan waste e sica wan 
iyahna bduha, waste kin he icu sni masi, 
mitawa 6ni keye. Qa sice kin he is, 
he wana mitawa keye qa yuhe masi. 
Tka waste kin, hiya, hiya! duhe kta 
iyecece sni, eya. Hecen token ecamon 
tariin sni, qa mistinbe owakihi sni. 
Waste qa sice kici hanyetu ataya wa- 
kinica yuke, heon de icicawin awahi 
qa wana cante mawaste lice." 

De Dakota kin iyecen unkiye wicasa 
wan waste qa sica wan ahna unyu- 
hapi; sice kin hewawiyutanyekin.ee, 
qa waste kin he wowiyukcan waste 
Kin ee. Henaos anpetu iyohi taku 
econqonpi on waakinicapi. Unma tu- 
kte ohiya he? TAWICOHAN OHXATA. 

Hemani wan Montreal, Canada etki- 
ya ya, unkan hemani iyoptekiye kin to- 
kata mazacanku ohna sunka wan sapa 
e najin qa wapapa yanka wanyaka. 
Hemani kin hotonton tka sunka kin 
anayam ye sni, hemani ninahca hiyu 
qa sunka qon posid iyeye. Hecen he- 
mani kin sunka kin bopsidiyeya; he- 
mani pa kin akan minihuha ikoyag 
wanyaKa, hecen hemani iyoptekiye kin 
hemani inajin kiya, qa icicawin sunka 
kte kin ekta i. unkan sunka kin isa- 
kim wakanheja wan, sunka kin he 
awanyaka tka e ko kte iyeya. Hecen 
onsikd. waawanyaka waste, nakicilion- 
pi sci sta tavvicofian ohna ta. PUTINHIN KIN S1YUTAPI SA- 
HDOGAN HANSKA. 

W. L. Guiles, waniyetu 58, wicasa 
de taku woiwitau kida kin he wana 
waniyetu wikcemna nom putinhin ka- 
san sni keya. He icunhan nina uye- 
kiya qa siyutapi sahdogan, hecen tohan 
hduhdaeca makiyusdohan ecee. Owa- 
sin kaksa paipasise un ipasisa un he- 
cen waciniyokisice sni. WANIKIYA SUSBECA TAWA 
KIN. 

Jesus cansusbeca etanhan kun vu- 
hpapi qa wicahapi en ehnakapi qe- 
nan, Susbeca Tawa qa wamanu wicasa 
nom susbeca tawapi kin Calvary Pa- 
ha eu owacoka kin en efrpeyani. Je- 
rusalem otonwe awihnuni Kin he 
icunhan owasin tanin sui. 

Ho hen waniyetu opawinge yarnni 
ecen yanka. OmaKa 313 heehan, 
Constantine the Great, Roman Em- 
pire en wicasayatani, unkan oyate 
kin wocekiye ohna skanui kta iyo- 
win wicakiye. Unkan oyate Jesus 
susbeca akan iyepi on waihdusba qa 
te cin wanyakapi oinni. De woowa- 
cin wakan kin iyecetu kta heon Con- 
stantine hunku kin, St. Helen, Wa- 
kantanka woiharnna waste wan qu, 
hecen Jerusalem otonwe etkiya ode 
iyaye. Wanikiya tukte en ktepi.kin 
iyeye qehan wicasa tonaken watusik- 
sica yuhinte wicakiye iyotan iyekiya 
htanipi qa iyusoyahcin cansusbeca 
yamni kin iyeyapi, ho hetu e hehan 
oteKike. Susbeca yamni kin wanji 
tukte Jesus akan te kin e e tanin sui. 
Macarius, Jerusalem en Waawan* 
hdake (bishop) kin kicopi. Hecen 
cekivapi qa akihan iciyani wioasi. 
Wakantanka oicahnih wicaye kta on. 
W aKantanka nawicakicihon aa \vo- 
wapetoKeca wan on Cinintku cansu- 
sbeca tawa sdonye wicakiyani. 

Susbeca yamni i<in owasin winyan 
wan wayazan e en ahipi. ToKaheva 
wanji oyusue qa ase wanji tka itoka 
sni; no anake iyamui he oyuspe un- 
kan asni iyaye qa wancak inajin ua 
mani. 

Oyate kin en wowiyuskin tanka 
hipi. Pidaui un, Jesus tuktetu te 
cin en akan St. Helen tipiwakan wan 
waste hca kagwicakiya. Hecen tiDi- 
wakan kiu hen susbeca hanKe yanke 
qa hanke is Rome ekta cinhintku ve- 
kiya. Tipiwakan kin hen waniyetu 
ota han, qa oyate kin ohodapi. Ma- 
koce tokan tauhahan Jerusalem ekta 
cansusbeca kin wanyag ahi. 

lyohakam, (omaka 700) wicasa- 
vataui toseca hehan. cansusbeca kin 
Parria ekta aipi, qa hen waniyetu 
ake torn yanka. He iyohakam He- 
rac-lius. Consantinoule en wicasava- tapi qehan, ake Jerusalem ekta ici- 
cawin akipi. Yupiya ihduze qa su- 
sbeca kin ain qa Calvary etkiya aye 
kta. ]no, wana Jesus cunkasKe wan 
iyaye cin en ihunni unkan ake wo- 
wauetokeca en hi. Sam iyaye kta 
okihi sni. Token han kta sdonye 
sni, hecen Zachary, Jerusalem en 
S.nasapa Itancan kin, kaken econsi. 
Hayake wasteste hena qa hanua yu- 
sdoke si, hecen Jesus ousiye hca can- 
susbeca Calvaria ekta ain, iyececa. 
Wicasayataui anagoptan; hayake te- 
hika qa hanpa hdusdoka, hayake ik- 
ceka kicun, hecen toka sni ekta airji. 
Omaka iyohi Sept. 14, hehan ecee 
cansusbeca wakan kin yuonihanni. 
Dehan hankeh susbeca kin Rome 
en yanke. He Wakantanka awan- 
hdake qa wo wane tokeca ota econ. 
Xiyaunpi km en ecunhan cansusbeca 
kin ohoda po, oa wastedaka no; 
hecen anpetu ahake iyuskinyan wan- 
dakani kta.. Wakantanka Hunku Tawa- 
onsida. 

Hekta waniyetu wikcemna zaptan 
qon heehan, wiyohpeyata sinasapa 
(priest) kin enanakiyena qa conana 
ont)i, qa awanwicayakapi ija icite- 
hanhanyan tipi. Wanji wayazanka 
ca sinasapa anpetu nom is yamni sun- 
kakan akan iyotang omanipi, hecen 
wanyag ipi ce. Anpetu wan en si- 
nasana wan, Father Benoit Michio-an 
Bde icahda enanakiya wicoti kin 
iyaza omaniya, canwehna qa canku 
wanica, hece sinasapa kin nuni. Wa- 
na tehan qa htavetu hecen tipi wan 
en i ua hen wanke kta iwicawanga. 

Unkan ti kin heya: '-De unsiya 
untipi qa owinja ko onnicapi," eya. 

'•Suiikakan mitawa kin timahen 
emiyecihde kinhan miyeqes tuktetu 
kakes rnunke kte," sinasana kin eya. 

Toketuya qeyas iyonicioi hecin- 
han, sunkakan tin ekihde wo, tka 
tanyan cicuwa kta owakihi sni, win- 
yan mitawa kin wana te kta wanka 
ce," eya. 

Father Benoit timahen iyava un- 
kan wicite owapi wasteste otke wan- 
yanka. Winyan wayazanke cin ki- 
canpte qa heya: "Sinasapa wocekiye 
oyape seececa," eva. 

Unkan "han," eya. 
'••Kite sni ecen sinasapa wanji wan- 
daka yacin he?" iwanga. 

' ; He waniyetu akesakowin on Wa- 
kantanka Hunku cewakiya, mate sni 
ecen wanji wanbdake kta wacin. 
Wana waniyetu ota wanji wanbdaka 
sni, qa woecon wakan (Sacraments) 
ecamon sni," eya. '•Waceyakiye cin Wakantanka na- 
nicihon. De wanuni kecanmi, unkan 
ehanqon Wakantanka detkiya amau 
-Sinasapa (Catholic priest), hemaca," 
sinasapa kin eya. 

Hanyetu kin ataya Father Benoit 
siceca kin ko wicayuwiyeva qa han- 
hahna hehan Yutapi-wakan wicaqu. 
Winyan kin tanyelicin ahbayena ta. MATO KIN MAKOHDOKA 
ETANHAN H1NAPAPI. 

Russia makoce en mato kin token 
owasak w r icayapi hecinhan he wicasta 
wan nina sclonya cin unkan heciyapi 
woha wanji siyutapi tonaken yaqe 
kta qa peji hutkan qa canwape ko 
akan ataya ehpeyaye kta qa taku 
yute kta akan ehpeyaye kta, hecen 
watan kin iyutan kinhan taku sni 
en oninhpaye kta, tka nakun mato 
kin topa is zaptan cetu kinhan hdi- 
cupi okihipi. Wicasta wan wasdon- 
ya cin kin heye, tokenken okihipi he?- 

Ocaniyamani iyecen akicididi hdi- 
cupi kta. 

Tka kuta hcin najin kiu token 
hdicu kta he? ake eya. 

Ho eya Wakantanka wicanagi qa 
wicotawacin unqupi kin he iyecen is 
yuhapi sni, qeyas wopida yuha, tuwe 
itancanyan niwicaya cin he akikton- 
japi kte sni, hecen abebekiya ivaya- 
pi qa can-adetka ahdipi qa heon 
wohe mahen wanji ahake un kin hdi- 
nape kta. Ho hecen cante wasteya 
on mani om ivava. Miniwakan Yatkanpi. Wicasta ota miniwakan on maza- 
ska ota yusotapi. Tuwe tiwahe vu- 
he qa hecen econ kin he wamanon 
iyececa. Taku cinca qa tawicu iyo- 
wajapi kta iyecece kin owasin iye 
yusota. Mazaska kamna kin hena 
tawicu qa cinca on woyute aa haya- 
ke iyopewicakiye kta iyececa, tka 
e on witko qa tawicu qa cinca kin 
wahpanicapi. 

Tuwe miniwakan yatkan ca tawa- 
cin kihnuni, wicasta hnaskinvan, wa- 
cinton sni iyececa. Do wan akes sik- 
sicaya iapi qa wicakize wacinpi; heon 
tona tanyan ihduhapi kin wacinivo- 
wicaksicapi. 

Tuwe miniwakan yatke qa tiwahe 
tawa kin en yatke wicakiye kin he 
taku sicaya econ: tawicu yatke kiye 
qa nakun cinca kin hena onspewica- 
kiya, heon tiwahe en ohinni kakisya 
onpi. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA, OCTOBER 15, 1906. Tuwe miniwakan yatkesa kin he 
ohinni cin, awastedaka aye qa ecen 
ayustan okihi sni ; hecm ayustan wa- 
cin t>o! token okihiDi kta iyecen 
Wakantanka onieivapi ktaicekiyapi, 
qa eoacana woahtani obdakapi kta qa 
yatke sni okodakiciye en ooapi kta 
iveeeca. WICOWOYAKE WASTE. 

Wicasta wan takodaku yamni, un- 
Kan he etanhan nom iyotan wicaki- 
dake. Ihnuhanna anpetu wan en 
taku tehika wan iyaonpapi qa waya- 
co en aipi. 

Unkan takodaku kin hewicakiye: 
'•Wanji tukte waamiye ciyataninpi 
kta he?" eva. 

Unkan wanji htani kin on okihi 
sni keye. Inonpa kin he is kici ve 
qa tiyopa kin hehan i qeyas wayaco 
ninakokipe aa ihoeya kinhda. Wanji 
is hecankin sni unkan ee kici i qa 
token okihi tanyan waayatanin qa 
on nakicispe qa wicasta kin tanyan 
iyaye, aa nakun owotanna kin on 
wayaco kin sanpa taku waste ecaki- 
con. 

Wicasta maka akan uiun kin en 
ija takodaku yamni. Wana Wakan- 
tanka kicokinhan, mazaska — kodaku 
ivotan da kin tohihhi kici ye Kte sni.. 
Taku wicaye qa koda wicaye kin he- 
na wicahaoi en Kici ipi aa ihpeya 
hdicupi. Qa nion kin econhan taku 
wan en awacin lice sni qon he eskici wocekiye ehunniyan. Qa he tohan- 
yan kin hehanyan Woniya Wakan 
awanyaka. 

Hehan Ateyapi, Cinhintku qa 
Woniya Wakan Tawowitan kin he 
woohoda kin mahpiya ekta, maka 
akan, qa wicasta uye kin owasin tu- 
kte etu keccevas vuonihanpi. MINIAWICAKASTANPI. TAKU 
WANJ1GJI CAJEYATAPI. HNASKA WAN SICAN0P1YETA 
OHNAKE. 

W'icasta waonspepi hce cin hena 
eepi nca wakiktonjapi sa. Hececapi 
kta iyececa; ozi wanin wiyukcan un- 
pi neon. Wicasta waonspelice, ohan 
woihalia ota decen owioavakapi. 
Waonsoekiya wan hecehcin ohan 
e oyakapi, napsanni bnaska wan vu- 
ha najin qa napsanni is wihiyayena 
wan vuhe, ua ivaoa kin iciwanvan- 
najin. Abdeza najin ayustan qehan 
mazaskazi wihiyayena kin rainivo 
kahoiyeya aa hnaska kin sicanope- 
veta iveva. Mnaja Etanhan Niyan. Hoksina wan. Daniel Pinus eciyapi. 
hunkake okinihanpi otonwe Brussels 
etanbanpi. Oinaka opawinge sakoe 
heehan Charles V. Africa eciyatan- 
han mnaja wan ahdi, tuka wahbana 
kin on tokecin onkiyapi. 

Anpetu wan en Daniel hunku kici Carmelite tipi wakan icahda omani i, 
wayaco ltokam 1 qa tanyan waaKici- ihnuhanna mnaja qon he u yanka yatanm, okiye qa on tanyan iyave 
kin he, iye wiconan waste nion kin 
econhan ( econ kin hena e e. fieon 
wiconan waste econ unwacinpi kta. 
Jesus Cante waican kin eciyatanhan 
ounkivapi kta. Wanapin On Wacekiyapi. Wicasta wocekive opapi Kin owa- 
sin Wanapin-on-wacekiyapi ohodapi. 

De ohodapi kin on tuwena yusin- 
vaye sni. tuwe he token waste Kin 
okahnige sni kin ban he yusinyaya 
kta. 

Woohoda kin de susbeca aicica- 
gapi kin on tokaheya ayapi, qa he 
wocekiye opapi Kin wowapetokeca 
tawapi kin ee. 

Hehan Tawahosiyapi tawowicada 
Kin he e qa he en tona wocekiye on ' ecen econ, Mary en lccu; niye Kin 
wicaktepi Kin econhan wowicada kin neon. wanyaka, tokma etonwe sni, lwastena 
u yanke. 

Waditaka ihctatan kta kecin qa 
hunku napata yuze qon ayustan iye- 
ve qa mnaja pa akan can on ana. 
Mnaja kin kaocinsica, nina canze 
hinhda qa hoksina kin iyahpaye qa 
akiyahda. 

Hunku kin onsika taku wacinye 
sni, cannesKa makahde ihpaye qa 
Wakantanka hunku waonsida Kin 
okiye kta kida; Carmelite tipi wakan 
kin wanyaKe qa ektakiya anatan. 
Wakantanka hunku ite okagnpi wan 
inukuya lhpeiciye qa heya: -O Mary, 
micinca kin cxu! Ni miyeuiciye kin- 
nan nive.en waihdusna kta.'' 

Wacekiye ihunui kiye kin ecehna 
mnaja a on hoksmakin ayustan iyaya. 

Daniel Pinus waniyetu lyenakca 
hehan hunku token iciconze qon de evapi. Hunkake kin deon wokiksuve Hehan Itancan Tawocekiye kin de tipi wakan en wicite owapi wan wa- 
ive hca onsoeunkiyapi. Qa Mari stehea ehnakapi, hen taku tokeu econ 
civuonihan, ohninde Itancan mahuiya kin ko akan owapi. Decen owapi: 
ecivatanhan ahi, qa John Baptist "O Itancan, Mnaja i etanhan eun- 
hunku ahankeya kin eya, Christ Ta- hdaku po." Wanikiye unkitawapi kin ovate 
owasin miniawicakastanpi kta iyece- 
ca keya. Iye hecen eya: "Wicasta 
kin Woniya qa mini on niyen tonpi 
sni kinhan, mahpiya wokiconze en ye 
kta okihi sni." 

Otokaheya, Jesus wocekiye kaga- 
pi kin hetanhan ohinni miniawicaka- 
stanpi. 

Miniawicakastanpi en yamni aki- 
hde pa kin en miniawicakastanpi qa 
heyapi: "Miniacieastan, Atevapi. 
Cinhintku qa Woniya Wakan caje 
kin on." 

Baptism woecon kin de yamnikiva 
econpi. Tuwe miniakastanpi kin 
mini pamahen iyeyapi; mini aka- 
scanpi; qa ahake kin mini awicamni- 
mnipi. Denantu kin is yamni akihde 
tuwe miniakastanpi kte cin miniaka- 
stanpi qa wicoie dena eyapi: -Mini- 
acicastan, Ateyapi. Cinhintku, qa 
Woniya Wakan caje kin on." 

Mini kin nakun wancana awicaka- 
stanpi qeyas hecetu. aa is susbeca 
kagya econpi sni esta hecetu, tka na- 
Kun hecen econoi. 

Baptism woecon kin woawacin aa 
woonspe waste hce. Priest kin wa- 
kanheja, is tuwe miniakastanpi kte 
cin aniya, he wiconi tanton sni vuhe 
kin he sdonyekiya, qa nakun wa'kan- 
sica tokan iyayeye kta heon. Su- 
sbeca akage qa heon Wakantanka 
taakicira kta ee sdonyekiya. Mnisku- 
ya iyohi'agkiya qa he wo'ksape wo- 
waste qupi, on nagi kin hdusice kte 
sni. Xoge ohdoKa kin tage ion. 
Christ noge kpapi qa iapi sni kin 
hena hecon on asni wicaye kin he 
kiksuya econ. Pa ion kin he Woce- 
kiye wokininan kin hee. Kinvete 
en ion kin he cansusbeca wasao-va 
kic'n kta. qa maku kin en, h«cen ivo- 
kipiya wocekiye wiconan kin cante 
on econ kta: Hayake ska on'kivapi 
he woahtani cona kin he kapi. qa pe- 
tijanjan kin he wowicada quui, he 
kaui. 

Tohan wakanheja wanji ruiniaka- 
stanpi ca tuwe en inajin he miniaka- 
stanpi en Ateya is inayan he woce- 
kiye wiconan ohna awanyake qa on- 
sttekiye Kte. Hunkake tapi qa tan- 
yan awanyakapi sni kinhan., iye en 
etonwe kta. Miniawicakastanpi en 
inajinui kin he takuhca, hecen 
awacin sniyan econpica sni, tanyan 
iyukcanpi qa econpi kta. 

Miniawicakastanpi kin en wakan - 
sica qa tawicohan owasin ihpeyapi, 
qa Wakantanka itokam woahtani 
cona indunapi kta ic ; conzapi. Sutton Otonwe En Wakanheja 
Kin. England makoce kin heci, Liver- 
pool en kiyena, otonwe wan, Sutton 
eciyapi, hen Sinasapa tipi. 

Hanyetu wan en wana owasin wi- 
cistinbe hehan tuwe tiyopa katoto, 
tiyopa awanyake cin ojanjanhdeni 
etanhan eyokasin qa heya: — 
"He nituwe huwoV 
Unkan wicaho wan heya: "Ina 
unkitapi kta, hecen sinasapa ahake 
hcin Sacraments qu kta." 

Tiyopa awanyake cin kun eton- 
wan unkan wakanheja nom wanwi- 
cayaka, hoksina qa wicincana wan 
kici, nonpin cistipina. Hunku wa- 
yazankacin caje qa ti koiwicawange 
qa sinasapa Father John okiyake qa 
wancak ekta ye kta kewicakiye. 

Sinasapa kin inape aehan nahan- 
hciu wakanheja kin tiyopa en ape 
hajinpi, inahniyapi hunku kin wana 
te. kta ikiyena keyapi. 

'•Mitokam yapo, qa canku maki- 
pazo po," sinasapa kin eya. 

Hecen ecen econpi; winyan waya- 
zanke ti kin en ehan ipi hehau tanin- 
pi sni. Tipi en i unkan winyan 
wayazan wan onsiya wanka wanyake. 
"Wowahtani oyahdaka yacin he?' 
sinasapa kin eya 

"Han," eya, "taku wanji iyotan wa- 
cin kin he e." Hecen owasin iyecen 
kiciyustan. 

Sinasapa kin hehan heya: "Ho ahake 
oape conana inicihan, hecen tuwe 
wakanheja kin hena awanwicayake 
qa tokata token onpi kta hecinhan, 
hena token ehe kta?" 

Wayazanke cin heya: "Wakanheja 
manica ce." 

"Wakanheja nom huwe maipi kin 
hena tuwepi he? r " eya 

Unkan winyan kin hecen eye: "Tu- 
wena j r ewasi sni, cin tuwena wawasi 
kta iyecece sni. Micinca, hoksina kin 
hekta wanihan te, qa tansltku kin te 
hehan tanhan wi nonpa. ce eya. Tu- 
wena wacinwaye sni sdonwakiye qehan 
micinca mahpiya ekta unpi kin cewi- 
cawakiya qa wowaste kin de ecamon 
qa mate kta he wicawakida." 

Father John wana tipi kin en wa- 
kanheja wanica sdonye qehan, waya- 
zanke cin wakanheja hena waniyetu 
tonakecapi he iwange, qa hena heepi 
he kicopi keya. Unkan winyan waya- 
zanke cin pida un ceya qa heya: 

"Ate, hena micinca mahpiya ekta 
unpi kin wanagi wastepi hecapi wau- 
wicadake!" Sinasapa cetunhda sni. 
Hecen winyan wocekiye wastedake cin 
iyatam is eya cinca tewicaliinda unpi 
kin ekta iyaye.